Leefbaarheidsplan 2020 Dorpsraad Spanbroek Opmeer (DSO) april 2020

‘Dorpsraad Spanbroek Opmeer wil prioriteit voor jongerenwoningen en verkeersveiligheid’

 In 2019 heeft de DSO in samenwerking met Cees Kooy (adviseur Dorpswerk NH) een leefbaarheidsplan voor de dorpskern Spanbroek/Opmeer voorbereid en opgesteld.

Dit leefbaarheidsplan is ruim een jaar geleden op 2 maart 2020 gepresenteerd aan het vorige College B&W. De bedoeling was dat dit plan vervolgens aan de bewoners zou worden gepresenteerd tijdens onze jaarlijkse jaarvergadering in maart 2020. Door Covid-19 heeft dit niet kunnen plaatsvinden. In de komende jaarvergadering (als dit weer kan ivm Covid-19) willen wij dit leefbaarheidsplan opnieuw op de agenda zetten en bespreken met de inwoners van Spanbroek en Opmeer.

Toch willen wij nu alvast onze inwoners over de belangrijkste zaken in dit leefbaarheidsplan informeren.

De DSO wil zich profileren als proactieve partij die plannen initieert, meepraat en meedoet bij de belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van onze gemeente.

De DSO heeft zelf een visie ontwikkeld op het gebied, namens en samen met de inwoners en andere belanghebbenden en legt dit vast in een leefbaarheidsplan voor de komende 5 jaar.

In feite hebben beslissingen over het gebied met draagvlak van de DSO een grotere kans van slagen. Sterker nog, de gemeente wil graag tijdig met de DSO om tafel bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sociaal domein, wonen, verkeer en veiligheid.

Wij hebben alle leeftijdscategorieën, jong en oud nodig om ze hierbij te betrekken en het waar te kunnen maken. Signalen van de inwoners, initiatieven ondersteunen en mogelijk participeren in een opstartfase. Maar ook lobbyen en verbindingen tot stand brengen.

Waar heeft DSO zich afgelopen jaren sterk voor gemaakt

 • initiatief genomen om een ijsbaan te realiseren;
 • verbetering verkeersveiligheid Zandwerven;
 • samenwerking met andere Dorpsraden en de gemeente, een nieuw Convenant opgesteld waarin de samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd;
 • participant in het Gemeentelijk Verkeers en VervoersPlan (GVVP);
 • participant in de werkgroep locatie keuze Integraal kind Centrum (IKC);
 • participeren in de wandelbrug tussen parkeerterrein van ’t Kerkhuys en passantenhaventje;
 • adviseren gemeente en provincie bij de reconstructie van de N241 (de AC);
 • realisatie adequate geluidswal bij de Koekoeksbloem bij de reconstructie van de AC;
 • initiatief genomen om een woonhof voor 50+ (Hofmeer) te realiseren.

Wat zijn de belangrijke thema’s in het DSO leefbaarheidsplan

 • woningbouw, vooral starters -en jongerenwoningen;
 • behoud monumenten en stolpen;
 • behoud van de bestaande voorzieningen;
 • openbaar vervoer;
 • veiligheid en verkeersveiligheid;
 • gezondheid en zorg.

Het uitgangspunt is dat de DSO er is voor Alle inwoners van de kern Spanbroek/Opmeer.

Ook is er een mogelijkheid tot samenwerking tussen de andere Dorpsraden en Gemeenschapsraad in de gemeente Opmeer.

De belangrijkste gesprekspartners zijn naast de gemeente, de omliggende gemeenten en de uitvoerende organisaties zoals het Waterschap (NHHK) en de Provincie Noord Holland. Ook zijn contacten met het bedrijfsleven, winkeliers en (sport)verenigingen van belang en worden deze zo nodig ook op een jaarvergaderingen uitgenodigd

Inmiddels hebben we kunnen lezen dat er een Expathotel komt op de locatie van het vervallen café  “De Amazone”.  Wij als DSO waren voorstander om daar appartementen voor jonge starters van te maken. Maar helaas, wel is er door DSO overleg geweest met de projectontwikkelaar om over ca. 10 jaar het gebouw alsnog om te bouwen voor jonge starters.

De DSO heeft onderzoek laten doen naar de woonbehoefte onder jongeren in onze gemeente. Er blijkt dat er zeer grote behoefte is aan betaalbare jongerenhuisvesting. DSO zoekt samen met andere partners naar praktische en betaalbare oplossingen voor de korte termijn, maar zeker ook voor de naaste toekomst.

De DSO heeft ook gepleit voor een voorrangsregeling voor eigen inwoners bij de aankoop van een woning of bouwgrond.

Binnenkort kunt u meer lezen over de cijfers en mogelijke oplossingen voor betaalbare jongerenhuisvesting.

De DSO heeft bij het college gepleit voor een snellere aanpak van diverse verkeersknelpunten. DSO vindt dat er veel over wordt gesproken en onderzocht, maar dat er in de praktijk te weinig concreet wordt aangepakt.  De DSO heeft 10 plekken benoemd waar overlast wordt ondervonden van te snel rijden, verkeersoverlast of gevaarlijke punten.

DSO wil dat er concreet per jaar 4 knelpunten worden aangepakt, zoals bijvoorbeeld te snel rijden op de Lindengracht, Koninginneweg en Spanbroekerweg.

De DSO denkt er aan om een lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland in Opmeer op te richten en zoekt mogelijk kandidaat bestuurders hiervoor.

Samen met de Dorpsraad Hoogwoud wordt naar een structurele oplossing gezocht voor de hoge verkeersdruk op de Middelweg en Herenweg.

Afgelopen jaar zijn wij ook betrokken bij de werkgroep en onderzoek naar de Warmte Transitie van Opmeer. Tevens hebben wij ook deelgenomen aan de klankbordgroep voorbereiding/ontwerp van de uitbreiding van het industrieterrein Veken 4 tegen over de Heerenweide aan de AC. Onlangs met de gezamenlijke Dorpsraden een presentatie gevolgd van de HVC en gemeente met de voorstellen over het mogelijke nieuwe recycle tarief binnen onze gemeente met een prikkel om een nog betere afvalscheiding te realiseren.

Op dit moment is het overleg over de “Toekomst Opmeer 2030” zeer actueel en zijn wij naast de inwoners ook als DSO hierbij betrokken. Hierover worden ook met de andere Dorpsraden gezamenlijke gesprekken gevoerd. Een zelfstandige gemeente met een goede ambtelijke samenwerking met bv. onze buurgemeente Koggenland, dat heeft bij de DSO de voorkeur. Wij moeten nu even afwachten wat de gezamenlijke conclusies zullen zijn naar aanleiding van de gesprekken met de inwoners en andere betrokkenen met de voorgestelde vier scenario’s en/of de mogelijke combinaties hiervan.

Dit leefbaarheidsplan heeft een doorkijk van ongeveer 5 jaar en zal jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

Namens de Dorpsraad Spanbroek Opmeer,
Keesjan Stapel, voorzitter.